هنری

فعالیت های هنری باعث آرامش خاطر و تقویت روحیه برای من بوده، هست و خواهد بود. موسیقی و نوازندگی، ساخت انیمیشن، گویندگی و خوانندگی البته نه به صورت حرفه ای از جمله فعالیت های هنری من است.