مدیریت مالی

مدیریت و رهبری مالی و اداری سازمان ها و تیم های مالی و مدیریتی از عالیق و تخصص های اصلی من است و فعالیت موثری در این زمینه دارم.