حسابرسی و بازرسی

ارائه خدمات حسابرسی و بازرسی در سطوح مختلف و برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی جزء فعالیت های مورد عالقه من است که در حال انجام آن هستم.